Video Site Creator
Video Site Creator

Người tạo trang web video

Một trong những tập lệnh hàng đầu của Free PHP Scripts.

* Tạo các trang web video giới hạn không giới hạn
* Dựa trên API Youtube dành cho quản trị viên web
* Tất cả video được hiển thị trên trang web của bạn (không chuyển hướng)
* Không cần có cơ sở dữ liệu SQL – chỉ cần tải tập tin lên thiết lập
* URL thân thiện với người sử dụng
* Hoàn toàn tùy chỉnh mẫu thiết kế hướng
* Rất nhanh chóng thiết lập – chỉ có một tập tin cấu hình đã được thay đổi
* Cài đặt php script dễ dàng tạo các trang web chỉ trong vài giây
* kịch bản video php
* Tất cả các quyền được cài đặt không giới hạn và bán lại

* Chỉ có $ 9.99. Thanh toán với PayPal dưới đây hoặc tiết kiệm tiền của bạn và hoàn thành một cuộc khảo sát dễ dàng ở đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *