Người tạo trang web video Một trong những tập lệnh hàng đầu của Free PHP Scripts. * Tạo các trang web video giới hạn không giới hạn * Dựa trên API Youtube dành cho quản trị viên web * Tất cả video được hiển thị trên trang web của bạn (không chuyển hướng) * Không cần có cơ sở dữ liệu SQL – chỉ cần tải tập tin lên thiết lập * URL thân thiện với người sử dụng * Hoàn toàn tùy chỉnh mẫu thiết kế hướng * Rất nhanh chóng thiết lập – chỉ có một tập tin cấu hình đã được thay đổi * Cài đặt php script dễ dàng tạo các trang web chỉ trong vài giây * kịch bản video php * Tất cả các quyền được cài đặt không giới hạn và bán lại * Chỉ có $ 9.99. Thanh toán với PayPal dưới đây hoặc tiết kiệm tiền của bạn và hoàn thành một cuộc khảo sát dễ dàng ở đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *