Mailling list

Simple Mailing List là một kịch bản lệnh quản lý danh sách gửi thư đơn giản và mạnh mẽđược xây dựng bằng PHP / MySQL .

Nó giúp bạn kiểm soát một danh sách gửi thư bằng cách thêm / gỡ bỏ các thành viên (từng người một hoặc hàng loạt), nhìn thấy những người đang hoạt động / thụ động và gửi thư.

Mailling list
Mailling list

Mỗi thư được gửi có thể có một liên kết ” bỏ đăng ký ” và, tùy chọn, quản trị viên có thể được thông báo về các cập nhật như vậy qua e-mail.

E-mail được gửi có thể là cả đồng bằng hoặc HTML và chúng có thể được sắp xếp cho một ngày trong tương lai (làm việc với các công việc cron).

Để không quá tải máy chủ e-mail, kịch bản có khả năng điều tiết / giới hạn / hàng đợi tin nhắn .

Danh sách Gửi Thư Đơn giản giữ bản lưu trữ các thư trước và “có bao nhiêu người dùng được gửi đến”.

Ngoài ra, có thể tạo mẫu HTML và gửi e-mail của bạn bằng cách sử dụng chúng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *